لیست اخبار صفحه :1
اقدامات اورژانسی هنگام گرمازدگی

اقدامات اورژانسی هنگام گرمازدگی

به محض مشاهده فرد گرمازده اقداماتی مانند تماس با اورژانس، انتقال بیمار به سایه و مکان خنک، کاهش دمای بدن مصدوم با ریختن آب سرد روی بدن و کمپرس یخ روی سر، گردن، زیر بغل و کشاله ران و درآوردن لباس‌های اضافی می تواند تاثیرگذار باشد.