صفحه اصلی > منوی بالا > کتابخانه های دانشگاه > کتابخانه شهید محمدی  > معرفی کارکنان 

  نام ونام خانوادگی: اعظم درتاج

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری 

تلفن: 33347000 داخلی 2033

پست الکترونیک : dortajaazam@gmail.com

نام ونام خانوادگی :  طیبه زارعی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

تلفن :  33347000 داخلی 2033

پست الکترونیک :  zareei.tayebeh@gmail.com

نام و نام خانوادگی : حدیثه ایزدی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کتابداری

تلفن 33347000 داخلی 2033

پست الکترونیک :hadiseh.izadi@gmail.com