صفحه اصلی > منوی پایین > کارگاه های آموزشی 

                                          برنامه کارگاه های کتابخانه مرکزی در سال  1396 

                                           این کارگاه ها ساعت 12 الی 14 برگزار می گردد

تاریخ

مدرس

عنوان کلاس

1396/4/10

جناب آقای مهندس امینی

برنامه اذرسا

1396/5/9

سرکار خانم قاسمی

کارگاه آشنایی با آئین نامه ها و طرح های تحقیقاتی

1396/5/4

سرکار خانم قاسمی

کارگاه پایش و ارزیابی فعالیت های پژوهشی

1396/5/6

سرکار خانم کاظمی

جستجو پایگاه های اطلاعاتی

1396/6/3

سرکار خانم احمدزاده

علم سنجی

1396/7/22

سرکار خانم دکتر عابدینی

پروپوزال نویسی

1396/9/22

سرکار خانم احمدزاده

مقاله نویسی

1396/10/22

جناب آقای دکتر عالیشان

مدیریت مراجع

1396/11/22

جناب آقای دکتر عالیشان

آداب ویرایش و شیوه نگارش

1396/11/25

سرکار خانم قاسمی

انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله

1396/11/30

سرکار خانم زارعی

Scopus

1396/12/20

سرکار خانم زارعی

Pubmed

                                   برنامه کارگاه های کتابخانه مرکزی در سال 95

                                  این کارگاه ها ساعت 12 الی 14برگزار می شود

جستجو پایگاه های اطلاعاتی

سرکار خانم کاظمی

1395/2/20

علم سنجی

سرکار خانم احمدزاده

1395/2/30

پروپوزال نویسی

سرکار خانم دکتر عابدینی

1395/3/20

مقاله نویسی

سرکار خانم احمدزاده

1395/5/20

مدیریت مراجع

جناب آقای دکتر عالیشان

1395/8/10

آداب ویرایش و شیوه نگارش

جناب آقای دکتر عالیشان

1395/10/10

انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله

سرکار خانم قاسمی

1395/11/10

Scopus

سرکار خانم زارعی

1395/11/25

Pubmed

سرکار خانم زارعی

1395/12/10